سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳
   

مناسک حج

 • وجوب حج
 • شرایط وجوب حج
 • وصیت به حج
 • احکام نیابت
 • حج مستحبی
 • اقسام عمره
 • حج افراد
 • حج قران
 • میقاتهای احرام
 • احکام میقاتها
 • تروک احرام
 • کیفیت احرام
 • ۱ ـ شکار حیوان صحرائی
 • کفارات شکار
 • ۲ ـ نزدیکی با زن
 • ۳ ـ بوسیدن زن
 • ۴ ـ لمس زن
 • ۵ ـ نگاه کردن به زن و بازی شهوت انگیز با او
 • ۶ ـ انجام کاری به قصد بیرون آمدن منی (استمناء)
 • ۷ ـ عقد ازدواج
 • ۸ ـ استفاده از بوی خوش
 • ۹ ـ پوشیدن لباس دوخته یا شبیه دوخته برای مرد
 • ۱۰ ـ سرمه کشیدن
 • ۱۱ ـ نگاه کردن در آینه
 • ۱۲ ـ پوشیدن چکمه و جوراب برای مرد
 • ۱۳ ـ دروغ و دشنام و فخر کردن حرام
 • ۱۴ ـ جدال نمودن
 • ۱۵ ـ کشتن جانوران بدن
 • ۱۶ ـ زینت نمودن
 • ۱۷ ـ روغن مالی بدن
 • ۱۸ ـ جدا نمودن مو از بدن
 • ۱۹ ـ پوشاندن سر برای مرد
 • ۲۰ ـ پوشاندن صورت برای زن
 • ۲۱ ـ سایه قرار دادن مرد بالای سر خود
 • ۲۲ ـ بیرون آوردن خون از بدن
 • ۲۳ ـ ناخن گرفتن
 • ۲۴ ـ کندن دندان
 • ۲۵ ـ حمل سلاح
 • محرّمات حرم
 • حدود حرم مکّه و مدینه
 • جای کشتن گوسفند و گاو و شتر کفاره
 • مصرف کفارات
 • طواف
 • شرائط طواف
 • واجبات طواف
 • خارج شدن از محدوده طواف
 • قطع طواف و کم بودن شوطهای آن
 • زیاد کردن شوطهای طواف
 • شک در عدد شوطها
 • نماز طواف
 • سعی بین صفا و مروه
 • احکام سعی
 • شک در سعی
 • کوتاه کردن موی سر یا ریش یا شارب (تقصیر)
 • احرام حج
 • وقوف در عرفات
 • وقوف در مشعر الحرام
 • درک وقوف عرفات و مشعر یا یکی از آنها
 • واجبات مِنی
 • ۱ ـ رمی جمره عقبه
 • ۲ ـ کشتن گاو یا گوسفند یا شتر
 • مصرف قربانی حج تمتع
 • طواف حج و نماز آن و سعی
 • طواف نساء
 • شب ماندن در منی
 • رمی جمرات
 • احکام مصدود
 • احکام محصور
 • مستحبات احرام
 • مکروهات احرام
 • مستحبات دخول حرم
 • مستحبات دخول مکه مکرمه و مسجد الحرام
 • مستحبات طواف
 • مستحبات نماز طواف
 • مستحبات سعی
 • مستحبات احرام تا وقوف در عرفات
 • مستحبات وقوف در عرفات
 • دعا امام حسین (علیه السلام) در روز عرفه
 • مستحبات وقوف در مزدلفه
 • مستحبات رمی جمرات
 • مستحبات قربانی کردن
 • مستحبات سر تراشیدن
 • مستحبات طواف حج و سعی
 • مستحبات منی
 • مستحبات مکه معظمه
 • طواف وداع
 • زیارت رسول اعظم (صلی الله علیه و آله)
 • زیارت صدیقه زهرا (سلام الله علیها)
 • زیارت جامعه ائمه بقیع (علیهم السلام)