کلیپ/ نسخه ای برای زندگی بشر از قرآن بالاتر نیست.. |