کلیپ/ هیچ عاملی در تغییر و سلب نعمت همچون ستم و ‌ظلم نیست.. |